Priser

Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Lohals Varmeforsyning.

 
Takster
2018-2019
 
Varmepris – Forbrugsbidrag efter målt forbrug

Alle forbrugere

530,00 kr./Mwh.
 
Afgifter til Staten 25,00 kr./Mwh.
 
Afkølingskrav
Gennemsnitsårs afkøling 22 grader for et-strengede anlæg og 27 grader for 2- strengede anlæg. Der tillægges det målte forbrug 1 % pr. grad under dette krav.
 
Abonnement – Abonnementsbidrag pr. målerinstallation

Alle forbrugere

1.062,50 kr.
 
Fast betaling - Effektbidrag pr. m² tilsluttet bygning i h.t. BBR-registeret
Samlet boligareal pr. selvstændig bolig med egen måler.
0 – 100 m²
101 – 150 m²
Over 150 m²
53,75 kr./m²
27,50 kr./m²
0,00 kr./m²
 
Fast betaling for lejligheder og ejerboliger m.v. med fælles stik og måler, med et samlet boligareal over 200 m²
Det samlede boligareal (alle m²)
Opdeling af regning i henhold til eventuelle bimålere kan ske efter nærmere aftale.
30,00 kr./m²
 
Fast betaling for blandet bolig og erhverv lejligheder med fælles stik og måler, samt rene erhvervsarealer under 200 m²
0 – 100 m²
101 – 150 m²
Over 150 m²
53,75 kr./m²
27,50 kr./m²
0,00 kr./m²
 
Erhvervsarealer/institutioner større end 200 m²

Det samlede erhvervsareal

26,25 kr./m²
 
Alle ovenstående priser er incl. moms.
 
Betaling af varme
Der opkræves 10 ácontorater årlig med forfald den 10. i måneden.
Betalingsfri måneder juli og december.
 
Rykkergebyrer
Rykker nr. 1
Rykker nr. 2
Rykker nr. 3
Lukkegebyr
Åbningsgebyr
Incassogebyr minimum
kr. 75,00
kr. 100,00
kr. 100,00
kr. 625,00
kr. 250,00
kr. 400,00
 
Rente påføres i henhold til renteloven. Ved gentagne betalingssvigt, samt hvor selskabet skønner at værket vil lide tab, opkræves depositum.
Alle rykkergebyrer er uden moms. Lukke-, åbnings- og inkassogebyrer er incl. moms.
 
Tilslutningsbidrag
 
Alle priser er ekskl. Moms og andelskapital på kr. 500,00
 
Byggemodning
Byggemodningsomkostninger: Kostpris iflg. tilbud.
 
Investeringsbidrag
Investeringsbidrag pr. bolig, hvor byggemodning har fundet sted. Bidraget dækker ledningsnet ført til grundskel, hovedhaner og måler.
 

Fritliggende énfamiliehuse kr. 100,00 pr. m² boligareal ifølge BBR.

Max kr. 15.000,00

Kæde-/rækkehuse, pr. boligenhed kr. 75,00 pr. m² boligareal ifølge BBR.

Max kr. 10.000,00
Erhvervs og industribygninger/institutioner mv. kr. 100,00 pr. m² etageareal.
Forhør om tilbud og tilskudsmuligheder.  
 
Stikledningsbidrag
Der betales kr. 500.00 pr. løbende meter stikledning/kanalmeter, regnet fra skel.